Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64 /17 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Συνοδό Εξοπλισμό για την Διενέργεια Εξετάσεων για την Κάλυψη Αναγκών του Ανοσολογικού Εργαστηρίου 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω3ΡΖ6-ΣΙ8

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική  χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω3ΡΖ6-ΣΙ8

Διακήρυξη