Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 88/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Απολύμανσης – Αποστείρωσης για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΘ7Α6-Π7Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος τιμή για τηνπρομήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΘ7Α6-Π7Μ

Διακήρυξη