Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 92/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας HUMAN FIBRINOGEN PD.I.S.INF. 1G/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΑΜΧ6-Λ3Λ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για τηνπρομήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΑΜΧ6-Λ3Λ

Διακήρυξη