Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ΙMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL (AT LEAST 95% IgG) για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:7ΗΣΓ6-ΑΦΙ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΗΣΓ6-ΑΦΙ

Διακήρυξη