Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 95/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIAL x 100ML για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΦΗΓ6-0ΛΙ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος τιμή για τηνπρομήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΦΗΓ6-0ΛΙ

Διακήρυξη