Διακήρυξη για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL (ΑΔΑ: Ψ3ΡΖ6-ΕΒΟ)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή
(χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL παραδοτέου
με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) κάλυψης απαιτήσεων αεροπυρόσβεσης εκτιμώμενης
ποσότητας πενήντα πέντε χιλιάδων λίτρων (55.000 L)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ3ΡΖ6-ΕΒΟ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A83%CE%A1%CE%966-%CE%95%CE%92%CE%9F

Διακήρυξη