Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 04/2017 με Ενσφράγιστες Προσφορές σε Ευρώ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ – Οθόνες – Περιφερειακά) προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 04/2017 της Μ.ΓΕΑ με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού  (Η/Υ – Οθόνες – Περιφερειακά) προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων,

με ΑΔΑ: Ψ3ΚΤ6-74Ξ και ΑΔΑΜ: 17 PROC001953053

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α.  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β.   δημόσιοι φορείς

γ.  ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη και είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε:

(1)   κράτος-μέλος της Ένωσης

(2)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

(3)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και

(4)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ανωτέρω και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την  Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στις τριάντα δύο χιλιάδες τετρακοσία ογδόντα οκτώ ευρώ  (32.488,00€) επί ΚΑΕ 1723/ΕΦ 11-410, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς

Ημερομηνία Διενέργειας: 03 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα συσκέψεων της Μοίρας Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:

Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, με κατάθεση της προσφοράς στη γραμματεία της Μ.ΓΕΑ.

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 σε περίπτωση κατάθεσης ιδιοχείρως στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Διακήρυξη 4_17