Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 61/17 του 201ΚΕΦΑ για την Ανανέωση Βάσης Δεδομένων Flight Management System (FMS) Α/Φ C-27J (ΑΔΑ: 7Υ5Π6-97Β).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για την ανανέωση βάσης δεδομένων Flight Management System (FMS) Α/Φ C-27J.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια