Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φαρμάκων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Υγειονομικού Υλικού Επιστράτευσης (ΑΔΑ: Ψ8ΜΕ6-Δ5Ε).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια φαρμάκων (CPV:33690000-3)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια