Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 65/17 του 201KEΦΑ για την Προμήθεια Εμβολίων Κατά της Μηνιγγίτιδας (ΑΔΑ:6ΦΦΑ6-Ω3Β).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια εμβολίων μηνιγγίτιδας  (CPV:33651600-4)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια