Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υφάσματος Θερινών Στολών Μάχης και Περιπάτου. ( ΑΔΑ: ΩΖΙ46-Ε2Β )

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια 2.000 mr υφάσματος Θερινών Στολών Μάχης και Περιπάτου.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια