Ματαίωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 29/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 32/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για τις Ανάγκες της ΜΕΘ του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω0ΓΞ6-7ΦΖ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω0ΓΞ6-7ΦΖ

Διακήρυξη