Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 84 /17 για την Προμήθεια Ειδών Θέρμανσης και Κλιματισμού του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ7276-Θ1Ι

Το 251ΓΝΑ ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 84/17 διαγωνισμού με αντικείμενο την « Προμήθεια Ειδών Θέρμανσης και Κλιματισμού του 251ΓΝΑ», σύμφωνα με το άρθρο 121 “Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων” του Ν.4412/16, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ9ΗΕ6-Ω2Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ