Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ ́ αριθμ. 04/2017 της 350ΠKB για την προμήθεια Διασωστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Σχολείου Πυρασφάλειας της Π . Α .( ΣΠΥΠΑ )

Η 350ΠΚΒ καλεί τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να καταθέσουν έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια Διασωστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Σχολείου Πυρασφάλειας της Π.Α.(ΣΠΥΠΑ)

αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΙ2Ν6-ΤΥΝ