Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ 15/17 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Οθονών και Η/Υ για τις Ανάγκες της Π.Α.-ΑΔΑ: ΩΒΩΞ6-ΩΦΥ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια οθονών και Η/Υ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΩΞ6-ΩΦΥ