Συνέχεια διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΜΤΑ επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α

Ανακοινώνεται ότι το ΜΤΑ συνεχίζει να τελεί σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 9 γραφείου – διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης και ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος ανά πενταετία ίσο με το 100% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) προσαυξημένο κατά ποσοστό 5%.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014.