Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 1/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Εικονοθέτη για Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ – ΑΔΑ : 7ΘΤ66-Ε8Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια ενός (1) Συγκροτήματος Εικονοθέτη προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.645,16€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.