Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 50/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ : ΩΒΛ96-Ε2Ε

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 216.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 267.840,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.