Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ΄ αριθμ. 06/17 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Συσκευών Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης – ΑΔΑ: ΩΜΤΞ6-ΕΣΡ

Η 111 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια υλικών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.