Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/17) για την Προμήθεια Δύο (2) Συσκευών ΔΑΚ – ΑΔΑ: Ψ9Η16-ΣΒΚ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια μίας (1) συσκευής απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και μίας (1) συσκευής μέτρησης οξειδωτικής σταθερότητας για κάλυψη αναγκών ΔΑΚ.