Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 133ΣΜ για την Προμήθεια Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Παρελκομένων για της Ανάγκες του ΚΕΔΑ Τυμπακίου -ΑΔΑ: Ω7ΥΡ6-ΣΘ3

Η 133ΣΜ προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων – παρελκομένων  και την παροχή υπηρεσιών προς κάλυψη αναγκών ΚΕΔΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΥΡ6-ΣΘ3