Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ.14/17 της 114 ΠΜ για την Προμήθεια Σετ Στολών Πυροσβεστών – ΑΔΑ: ΩΚΤΔ6-Ν3Φ

H 114 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε
ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για
την προμήθεια σαράντα δύο (42) πλήρη σετ στολών πυροσβεστών.