Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 2/2017 της ΔΑΕ για την Επέκταση και Συντήρηση Κτιρίου Εστιατορίου – Μαγειρείων ΣΤΥΑ (Τ-105Ε) – ΑΔΑ: ΩΤΟ36-Υ9Μ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ”Επέκταση και Συντήρηση Κτιρίου Εστιατορίου – Μαγειρείων ΣΤΥΑ (Τ-105Ε)”.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΟ36-Υ9Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τ-105Ε