Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ.47/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Διπλωτικής Μηχανής για Κάλυψη Αναγκών ΥΑΕ – ΑΔΑ : Ω3ΔΞ6-ΞΛΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€) για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 76.613,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή στο ποσό των 95.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.