Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.54/17 για την προμήθεια “Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34)” – ΑΔΑ : 7ΣΙ76-ΑΞΛ .

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών (από 01 Ιαν 18 έως 31 Δεκ 19), για την προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 100.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ  (270.000.000 λίτρα).