Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10 8 /17 για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών (Πλήρη Συστήματα Μετά των Καταλλήλων Ηλεκτροδίων και Υποκλείδιων Εισαγωγέων) Συμβατό με MRI, T ύπος DDDR (Κατηγορία Α2) για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΥΡ66-0ΕΒ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΥΡ66-0ΕΒ

Διακήρυξη