Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 113/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας THYROTROPIN ALFA PD.INJ.SOL 0,9MG/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:7ΗΜΛ6-Γ16

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΗΜΛ6-Γ16

Διακήρυξη