Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 116/17 για την Προμήθεια Ειδών Θέρμανσης και Κλιματισμού του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Κ1Ι6-Ι6Δ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά είδος για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Κ1Ι6-Ι6Δ

Διακήρυξη