Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 118/17 για την Προμήθεια Επτά (7) Ακτινοδιαπερατών Φορείων Μεταφοράς Ασθενούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω76Φ6-4ΩΡ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω76Φ6-4ΩΡ

Διακήρυξη