Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 126/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, EFAVIRENZ, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (600+200+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ6Β96-ΕΚ6

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ6Β96-ΕΚ6

Διακήρυξη