Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 02/2017 με Ενσφράγιστες Προσφορές σε Ευρώ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ – Laptop – Οθόνες) – Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφορικής προς Κάλυψη Αναγκών Δημιουργίας Κέντρου Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφαλείας Κυβερνοχώρου-AΔΑ:Ψ3916-8Ξ0

Το ETHM προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ3916-8Ξ0

Διακήρυξη