Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 03/2017 για την Προμήθεια Δισημειακής Ραδιοηλεκτρικής Ζεύξης Σταθερής Υπηρεσίας (Point to Point Microwave Link)-ΑΔΑ:6Φ3Σ6-Η1Π

Το ETHM προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Φ3Σ6-Η1Π

Διακήρυξη