Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 96/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας AMPHOTERICIN B SOL.INF 50MG/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:7Μ8Α6-ΚΒΨ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7Μ8Α6-ΚΒΨ

Διακήρυξη