Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 99/17 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας TENOFOVIR, ALAFENAMIDE, EMTRICITABINE, COBICISTAT, ELVITEGRAVIR F.C. TAB (150+150+200+10) MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: Ω4026-ΝΤ7

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω4026-ΝΤ7

Διακήρυξη