Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/17 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μονής Καμπίνας Ανοιχτής Πλατφόρμας (Pick up) με Ωφέλιμο Φορτίο Κατηγορίας Ενός Τόνου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/17 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μονής Καμπίνας Ανοιχτής Πλατφόρμας (Pick up) με Ωφέλιμο Φορτίο Κατηγορίας Ενός Τόνου.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια