Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 67/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Πρώτων Υλών για την Παραγωγή Χρωμάτων Διαγράμμισης από το 691 ΒΕΒ ( ΑΔΑ: Ψ7ΓΔ6-Δ1Β).

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου , με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια πρώτων υλών για τη παραγωγή από το 691 ΒΕΒ χρώματος διαγράμμισης (λευκού και κίτρινου).

Αναρτηθηκα στο Διαυγεια

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ7ΓΔ6-Δ1Β