Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Float RH-LH BAG Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π AB-205 (ΑΔΑ: ΩΨ006-ΕΡΕ ).

To 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ ανά είδος  (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AB-205.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια