Μετάταξη Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών για την Αρχική Στελέχωση της Ειδικότητας Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προκηρύσσει τη μετάταξη, για την αρχική στελέχωση στην ειδικότητα της Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της ΠΑ από τις επετηρίδες Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης και Ραδιοναυτίλων, στις οποίες εντάσσονται απόφοιτοι  Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για κάλυψη διακοσίων έντεκα (211) οργανικών θέσεων της επετηρίδας Τεχνικής Υποστήριξης και συγκεκριμένα:

1. Εκατό (100) θέσεων βαθμού Ανθυπασπιστή

2. Πενήντα εννέα (59) θέσεων βαθμού Αρχισμηνία

3. Τριάντα πέντε (35) θέσεων βαθμού Επισμηνία

4. Δέκα επτά (17) θέσεων βαθμού Σμηνία

Οι επιθυμούντες μετάταξη, να υποβάλλουν μέχρι 17 Νοεμβρίου 2017 στη Μονάδα που υπηρετούν σχετική αίτηση, στην οποία να επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι Μονάδες να φροντίσουν για την άμεση υποβολή των αιτήσεων απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ το αργότερο μέχρι 27 Νοεμβρίου 2017.