Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ ́ Αριθμ. 05/2017 της 350ΠΚΒ για την προμήθεια Υφάσματος Θερινών Στολών Μάχης και Περιπάτου – ΑΔΑ: 7ΖΞ56-Ω5Δ

Η 350ΠΚΒ καλεί τα φυσικά  ή και νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να καταθέσουν έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια 1.935mr υφάσματος Θερινών Στολών Μάχης και Περιπάτου.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΖΞ56-Ω5Δ