Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ. αριθμ. 10/17 της 116ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Μίσθωσης Χώρων Εγκατάστασης Αυτομάτων Πωλητών Αναψυκτικών και Snacks- ΑΔΑ: 7Θ346-913

Η 116ΠΜ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύ ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής ανά μή να για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης χώρων Μονάδος προς εγκατάσταση αυτόματων πωλητών αναψυκτικών και snacks, προς κάλυψη αναγκών προσωπικού.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 7Θ346-913