Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 25 /17 για την Προμήθεια και Αντικατάσταση του Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος 2500 Α για Μετασχηματιστή Μέσης Τάσης Νο 1 με Μοτέρ Τηλεχειρισμού και Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:78ΓΩ6-5ΣΔ

 Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:78ΓΩ6-5ΣΔ