Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για την « Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου Μ-601 στην ΑΒ Δεκέλειας » (T-107E) ΑΔΑ: 6ΩΧΗ6-2ΘΓ

Διακηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την « Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κτιρίου Μ-601 στην ΑΒ Δεκέλειας » (T-107E) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών για τη στατική ενίσχυση του κτιρίου Μ-601 εντός της ΑΒ Δεκέλειας.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΩΧΗ6-2ΘΓ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%A7%CE%976-2%CE%98%CE%93

Διακήρυξη