Προκήρυξη Σύμβασης για την «Επέκταση Κτιρίου Κοιτώνων ΣΜΥΑ Μ-127» (T-106E) ΑΔΑ:7Σ776-Χ12

Διακηρύσσουμε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την Φ.917/ΑΔ.1368/Σ.341/20-10-2017/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:………………..), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του αναφερομένου στην παράγραφο 5 έργου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3776-%CE%A712

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ