Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 06/2017 της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια Υφάσματος Θερινών Στολών Μάχης και Περιπάτου προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια υφάσματος θερινών στολών μάχης και περιπάτου προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, ως το Παράρτημα «Β» της  διακήρυξης, το αργότερο μέχρι την 25 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος, ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€), επί ΚΑΕ 1421/ΕΦ 11-410, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί την 26 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων της Μ.ΓΕΑ, (Λ. Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός) και απαιτείται έκδοση άδειας εισόδου στο Στρατόπεδο για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέματος, μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, με τους εξής τρόπους:

α.  Την αποστολή τους στη Διεύθυνση ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231, ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ με κατάθεση της προσφοράς στη γραμματεία της Μοίρας Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκειμένου να πρωτοκολληθεί, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη γραμματεία της Μ.ΓΕΑ μέχρι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00 μμ. Ως εκ τούτου απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος για την έκδοση άδειας εισόδου στο στρατόπεδο ή την παραλαβή των φακέλων προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου, σε περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με courier. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Μονάδα ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

β.  Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς της.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται ως μη κανονικές (άρθρο 26 παράγραφος 3β του Ν.4412/16) και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ως το Παράρτημα «Β» της διακήρυξης.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί, ως το σχέδιο του Παραρτήματος «Δ» της  διακήρυξης, αφορά στην προμήθεια υφάσματος θερινών στολών μάχης και περιπάτου, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, βάσει της προδιαγραφής των ενόπλων δυνάμεων ΠΕΔ-Α-00079 έκδοση 1η, ως το Παράρτημα «Γ» της  διακήρυξης.

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΡΡΒ6-ΟΩΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μ.ΓΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ