Ανακοίνωση εκ νέου μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού Δ.32/17 –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ:7ΜΠΦ6-ΒΘΧ

Η ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει εκ νέου την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. 32/17 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για  τη  διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ.