Ανάρτηση παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης της 4ης έκδοσης της ΠΕΔ-Α-00168 που αφορά στην προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)».

H Yπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αναρτά τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης της 4ης έκδοσης της ΠΕΔ-Α-00168, που αφορά στην προμήθεια «Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)».