Ματαίωση Αποτελεσμάτων, Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 90/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 100/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Συστήματος Ψηφιακής Ανάλυσης Φλουοροαγγειογραφίας για τις Ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ(Δ.100/17)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ 6ΡΟΘ6-Ν3Χ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ