Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 101/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ(Μη Αποστειρωμένη Γάζα – Χαρτί Αποστείρωσης non-woven) ΑΔΑ Ω45Ω6-Χ1Ψ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ Ω45Ω6-Χ1Ψ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ