Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ αριθμ 104/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Μηχανήματος Μέτρησης Ενδοθηλιακών Κυττάρων για τις Ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ ΑΔΑ ΨΛΛ76-Ν0Α

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ ΨΛΛ76-ΝΟΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ