∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού ( ∆.17/17) της ΔΟΥ ΑΒ Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για την 110 ΠΜ – ΑΔΑ : Ψ4Ρ96-Χ5Χ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ.